Algemene Voorwaarden KWARTNOOT.NL  
Artikel 1 Algemene examenvoorwaarden  

KWARTNOOT.NL heeft als doel om muziekexamens te faciliteren, zowel wat betreft het theoretisch als het praktisch gedeelte.


Artikel 2 Theorie

2.1 De invulling van de facilitering van de theorie bestaat uit een cursus met een afsluitend schriftelijk examen,       er wordt met  klem geadviseerd om ook de cursus mee te volgen.

2.2 Indien er niet aan de theorielessen wordt deelgenomen, maar wel aan het theorie examen dan is er in dat       cursusjaar geen  herexamen meer mogelijk.


Artikel 3 Praktijk

3.1 De facilitering voor het praktijk gedeelte bestaat uit

3.1.1 Ruimte:  Examenlokaal, inspeellokaal, mogelijkheid tot zelf te betalen koffie/thee.

3.1.2 Comissie:   Een volledige en bevoegde comissie met mogelijkheid tot gecommiteerde.

3.1.3 Administratie: De planning t/m diplomaverstrekking wordt verzorgd.

3.2   De exameneisen zijn volgens het Hafa-Raamleerplan. De invulling daarvan, alsmede de lijst met verplichte          stukken,  kunnen worden opgevraagd bij KWARTNOOT.NL

Artikel 4 Inschrijving

4.1 De exameninschrijving is kortgesloten met de leerling, de docent en de vereniging.

4.2 De inschrijving is pas definitief, als het inschrijfgeld is ontvangen.

4.3  Het lesgeld wordt jaarlijks door KWARTNOOT.NL vastgesteld, en aan de vereniging/leerling schriftelijk         medegedeeld.

4.4  Betaling van het lesgeld geschiedt van vereniging naar KWARTNOOT.NL.

4.5  De uiterlijke inschrijfdatum is vrijdag 14 maart

4.6 Het factureringsbedrag voor de theoriecursus met afsluitend examen is in het cursusjaar 2014/2014       vastgesteld op 25,-.

4.7 Het factureringsbedrag voor het praktijkexamen is in het cursusjaar 2014/2014 vastgesteld op 50,-.

4.8 Er is alleen sprake van een inschrijving als het inschrijvingsgeld is betaald.


Artikel 5 Examenregelement

5.1  De uitslag van het theorie-examen wordt gecommuniceerd met de vereniging.

5.2  Er kan alleen een praktijkexamen afgenomen worden als de leerling het volgende kan overleggen:

4.2.1 Een behaald theorie-examen

4.2.2 Een cijferlijst van een behaald deelexamen zoals beschreven in de exameneisen van KWARTNOOT.NL

5.3 De docent en de vereniging zijn op de hoogte van de invulling van de exameneisen zoals opgesteld door       KWARTNOOT.NL

5.4 Herexamens praktijk kunnen alléén plaatsvinden in het volgende cursusjaar.


Artikel 6 Absentie

6.1  Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een afgesproken theorieles of        theorie-examen, is  desalniettemin betaling verschuldigd.

6.2  Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van het ingeplande praktijkexamen, zal         50 % restitutie  van het examenbedrag worden toegekend.

6.3  Indien de theoriedocent ten gevolge van ziekte of omstandigheden afwezig is, zal hij/zij deze lessen zelf op        een nader te  bepalen tijdstip inhalen, of laten inhalen.Artikel 7 Klachtenregeling

7.1  In geval van een klacht wordt in eerste instantie getracht dit op te lossen tussen leerling/ouder/verzorger en         KWARTNOOT.NL.

7.2  In het geval dit niet slaagt zal er worden getracht door bemiddeling van de vereniging waar de betreffende         leerling lid van  is, tot een oplossing te komen. Het resultaat van deze bemiddeling is bindend.

7.3 Op deze lesvoorwaarden, de van toepassing verklaring en alle verdere overeenkomsten met docent, is
het Nederlands recht van toepassing.